• Holzbriketts rund

– aus  Laubholz oder Nadelholz

- mit Loh

- ohne Loh